LOKALITA / OBEC
TYP
NEHNUTEĽNOSŤ

NOVINKY

 • Výpočet mesačného príjmu pre žiadateľov o hypotéku.“daňové priznanie pre hypotéku"

  Výpočet mesačného príjmu pre žiadateľov o hypotéku. Ako si „pripraviť“ daňové priznanie pre hypotéku? Tu je jednoduchý návod na to, ako banka vypočíta váš mesačný príjem podľa daňového priznania:

  1. ŽIVNOSTNÍK

  Vo väčšine bánk je podmienka, že živnostník musí podnikať minimálne jeden celý kalendárny rok v predchádzajúcom zdaňovacom období a v čase posudzovania žiadosti o hypotéku nesmie byť živnosť pozastavená, resp. zaniknutá. Ďalšou základnou podmienkou je však kladné daňové priznanie, t.j. živnostník nemôže vykazovať stratu.

  Čistý mesačný príjem živnostníka banka počíta ako:

  a)        10% z obratu (súčet všetkých faktúr, ktoré živnostník vystavil za predchádzajúci rok)       

                     12                                              

  alebo

  b)       základ dane – zaplatená daň

                                 12

  1. S.R.O. (platí iba pre spoločnosť s jedným konateľom, resp. manželia konatelia)

  Vo väčšine bánk je podmienka, že firma musí podnikať minimálne celý kalendárny rok v predchádzajúcom zdaňovacom období.Banka posudzuje bonitu celej firmy (klient predkladá kompletné daňové priznanie aj so všetkými výkazmi a uzávierkou), preto je potrebné vyvarovať sa akýchkoľvek „záporných čísel“ v daňovom priznaní a aj vo výkazoch.

  Čistý mesačný príjem spoločníka vo vlastnej s.r.o. banka počíta ako:

  a)        10% z tržieb firmy        

                         12                                             

  alebo

  b)         ak je žiadateľ o hypotéku zamestnaný vo svojej  vlastnej s.r.o., v tomto prípade banka počíta príjem tohoto klienta ako príjem zo zamestnania, môže si však vyžiadať príslušné daňové priznanie samotnej s.r.o., aby posúdila aj bonitu firmy. Kombinácia príjmu počítaného z tržieb firmy a zo zamestnania v rovnakej firme nie je možná.

  1. SPOLOČNÍK V S.R.O.

  Platí to, čo som uviedla v bode 2. Ak ide o spoločnosť, kde je viacero spoločníkov, prípadne spoločníkov, ktorí nie sú manželia, jediný možný spôsob výpočtu príjmu spoločníka sa počíta zo zisku spoločnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia:

                                            prislúchajúci na podiel spoločníka z prerozdeleného zisku firmy

                                                                                               12             

  Výška príjmu spoločníka  sa môže vypočítať aj z prerozdeleného zisku firmy. Avšak tento zisk musí byť riadne určený rozhodnutím spoločníka firmy. V prípade, že sú splnené podmienky uvedené v zákone,  valné zhromaždenie firmy môže rozdeliť čistý zisk spoločnosti.  Tento však musí byť riadne poukázaný na bežný účet spoločníka. Ak je žiadateľ o hypotéku aj v zamestnaneckom pomere a ešte si aj poukáže zisk, je možné tieto typy príjmov spočítať.

 • Pridaj sa k nám!

 • Úmrtie blízkej osoby

  Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov

  V súvislosti s nárokom na kompenzáciu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého a po splnení podmienok nároku na príspevok na pohreb v zmysle platných právnych predpisov má oprávnená osoba právo požiadať o príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého.

  Podmienky nároku na príspevok na pohreb sú:

  a) zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou

  b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR

  c) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR

  Tlačivo "Žiadosť o príspevok na pohreb"  vystaví a potvrdí matrika a príslušná pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. K žiadosti je nutné priložiť úmrtný list.

  Výška príspevku na pohreb je v súčasnosti 79,67 eur.

 • ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADÝCH /01.01.2014 - 31.03.2014/

  Jednou z podmienok získania štátneho príspevku pre mladých je výška príjmu žiadateľa, ktorá nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej nominálnej hrubej mzdy v národnom hospodársve. V prípade manželov -  výška príjmu žiadateľov spolu, nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej nominálnej hrubej mzdy v národnom hospodársve.

  S účinnosťou od 01.01.2014 do 31.03.2014 je výš­ka:

  a) 2,6-násobku priemernej mesačnej mzdy: 2 087,80 EUR (platí pre manželov)

  b) 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy: 1 043,90 EUR  (platí pre individuálnych žiadateľov alebo solidárnych spoludlžníkov, pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).

  V praxi to znamená, že od januára 2014 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých:

  a) manželia spoločne - ktorí spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 2 087,80 EUR.

  b) individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci - ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1 043,90 EUR, (pričom ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku).

 • Štátny príspevok pre mladých v roku 2014 je určený vo výške 3%.

  Podmienky získania štátneho príspevku pre mladých:

  - vek 35 rokov nesmie byť prekročený u žiadneho zo žiadateľov 
  - výška príjmu žiadateľa nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej nominálnej hrubej mzdy v národnom hospodárstve pričom sa berie do úvahy súčet príjmov všetkých žiadateľov deleno počet žiadateľov (pri dvoch žiadateľoch je to teda súčet príjmov, ktorý nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve SR) 
  - účel hypotéky - nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva žiadateľa, prípadne výstavba nehnuteľnosti, prestavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa 
  - výška poskytnutej sumy nesmie prekročiť 70% hodnoty nehnuteľnosti pričom štátny príspevok pre mladých je priznaný maximálne na sumu 50.000 EUR.

  Štátny príspevok pre mladých bude aj v roku 2014 poskytovaný vo výške 3%, pričom 1% prispieva hypotekárna banka a 2% štát. 

 • Elektronické registračné pokladnice po 1.1.2012

  Elektronickú registračnú pokladnicu je povinný používať podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, pričom tržby z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby prijíma v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.
  Prílohu č. 1 k zákonu o ERP - Zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP, nájdete TU.
 • Adresy Daňových úradov ich pobočiek a kontaktných miest od 1.1.2012

  V zmysle prebiehajúcich reformných zámerov dôjde v Slovenskej republike k zmenám v štruktúre daňových úradov. K 1. januáru 2012 bude zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov v pôsobnosti krajov bude od 1.1.2012 vytvorených 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ). Úradné hodiny DÚ, novovzniknutých pobočiek DÚ a kontaktných miest DÚ budú: v pondelok až štvrtok od 9.00 hod. do 17.00 hod., v piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.

  Prešovský kraj
  DÚ Prešov – Hviezdoslavova 7, 080 01 Nová adresa
  PDÚ Bardejov – Partizánska 3014, 085 28
  PDÚ Humenné – Štefánikova 18, 066 39
  PDÚ Poprad – Štefánikova 3651/13, 058 01
  PDÚ Stará Ľubovňa – Prešovská 1, 064 01
  PDÚ Svidník – gen. Svobodu 720/29, 089 80
  PDÚ Vranov n Topľou – Nám. Slobody 968, 093 01
  KMDÚ Snina – Vihorlatská 1991, 969 50
  KMDÚ Kežmarok – Huncovská 1, 060 26
  KMDÚ Svit – kpt. Nálepku 2, 059 21
  KMDÚ Sabinov – Ružová 63, 083 01
  KMDÚ Levoča – Ružová 1, 054 21
  KMDÚ Stropkov – Hlavná 1737/61, 091 01

  Košický kraj
  DÚ Košice – Rozvojová 2, 040 11Nová adresa
  PDÚ Michalovce – Alexandra Markuša 1, 071 01
  PDÚ Rožňava – Zeleného Stromu 10, 048 01
  PDÚ Spišská Nová Ves – Školská 24, 052 80
  PDÚ Trebišov – Jána Husa 15, 075 01
  KMDÚ Sobrance – Švermova 16, 073 01
  KMDÚ Gelnica – Slovenská 52, 056 01
  KMDÚ Kráľovský Chlmec – Mierová 2, 077 01
  KMDÚ Veľké Kapušany – P. O. Hviezdoslava 75, 07901
  KMDÚ Moldava nad Bodvou – Hlavná 112, 045 01

 • Moment nadobudnutia vlastníctva nehnuteľností

  Vlastníctvo nehnuteľnosti je možné  nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou (napr. zámennou zmluvou), dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom, pričom ak ide o:
  · zmluvný prevod – vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.  V prípade zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa § 5 a 16 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, potom podľa § 28 katastrálneho zákona právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad, 
  · dražbu - ak uznesenie o udelení príklepu nadobudne právoplatnosť a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnej veci ku dňu udelenia príklepu (§ 336i Občianskeho súdneho poriadku),
  · exekučné konanie - ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd  udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu (§ 150 Exekučného poriadku),
  · na základe rozhodnutia štátneho orgánu – sa vlastníctvo nadobúda napr. rozhodnutím správneho orgánu o vyvlastnení veci,
  · dedenie  - vlastníctvo sa nadobúda dňom smrti poručiteľa,
  · nadobúdanie nehnuteľnosti vlastnou výstavbou alebo dodávateľským spôsobom –v prípade takéhoto nadobúdania nehnuteľností nejde o prevod a  ani o  prechod vlastníckeho práva. Ide o originálny spôsob nadobúdania vlastníctva k  novo vzniknutej veci (napr. k novopostavenému domu), ktorá doteraz nikomu nepatrila. Pri takomto nadobúdaní nehnuteľností  sa do katastra nehnuteľností zapíše záznamom ako vlastník osoba uvedená v rozhodnutí o pridelení súpisného čísla alebo osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí, pričom uvedený záznam plní len evidenčnú funkciu. V danom prípade je preto potrebné pri posudzovaní momentu nadobudnutia nehnuteľnosti vychádzať z kolaudačného rozhodnutia.
 • DAŇ z predaja nehnuteľností

  Daň z predaja nehnuteľnosti ste povinný platiť, v prípade, že ste jej vlastníkom boli kratšie než 5 rokov pred predajom.

  Kedy platiť nemusíte?

  • ak vlastníte byt, dom či inú nehnuteľnosť dlhšie ako päť rokov,
  • ak ste získali nehnuteľnosť do vlastníctva pred 1.1.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010) a zároveň ste v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred jej predajom.
 • Oslobodenie od dane z príjmu z predaja nehnuteľností po splnení podmienky dĺžky trvalého pobytu

  [§ 9 ods. 1 písm. a) zákona]
  S účinnosťou od 1. januára 2011 sa vypúšťa oslobodenie príjmov plynúcich z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, v ktorých mal daňovník trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom [§ 9 ods.1 písm. a) ZDP]. Oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby sa však aj naďalej (t. j. aj po 31. decembri 2010) vzťahuje na príjmy z predaja takýchto nehnuteľností, ktoré predávajúci nadobudol do 31. decembra 2010. Uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia § 52j ods. 2 ZDP.

  Podľa § 9 ods. 1 písm. a)  zákona je  od 1. januára 2005 oslobodený príjem z predaja bytu alebo obytného domu  najviac s dvoma bytmi (ide aj o rodinný dom, ktorý má maximálne dva byty) vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred jeho predajom (predávajúci mal v byte alebo obytnom dome najviac s dvoma bytmi trvalý pobyt dva roky alebo viac ako dva roky bezprostredne pred predajom).  
  ▲ Poznámka: Podľa znenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona, ktoré bolo  platné do 31. decembra 2004, bol príjem z predaja bytu oslobodený od dane, ak boli splnené dve podmienky: predávajúci musel  byt vlastniť a súčasne  musel v ňom mať aj trvalý pobyt  aspoň po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Podľa znenia ustanovenia platného do konca roka 2004 sa na účely oslobodenia príjmu skúmala jednak dĺžka trvalého pobytu a súčasne aj doba, po ktorú daňovník byt vlastnil bezprostredne pred jeho predajom. S účinnosťou od 1. januára 2005 bola zákonom č. 659/2004 Z. z. z ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona podmienka doby vlastníctva predávaného bytu vypustená. Rovnako od 1. januára 2005  došlo  k úprave prechodného ustanovenia § 52 ods. 7 zákona a to v tom zmysle, že príjem z predaja bytu nadobudnutého do konca roka 2003, dosiahnutý od 1. januára 2005 sa považuje za oslobodený od dane vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 9 zákona v znení platnom od 1. januára 2005. To znamená, že ak napr. v januári 2005 daňovník predá byt, v ktorom mal trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred jeho predajom a ktorý vlastní od decembra 2003 (byt nie je a ani nebol zahrnutý do obchodného majetku), príjem z  predaja bytu je oslobodený od dane, pričom  nie je rozhodujúce, či tento byt mal predávajúci vo vlastníctve po dobu aspoň dvoch rokov bezprostredne  pred jeho predajom.  Podľa cit. prechodného ustanovenia sa na príjem z predaja bytu nadobudnutého do konca roka  2003, ktorý bol dosiahnutý do konca roka 2004  použijú ustanovenia zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov platného do konca roka 2003.

  Príklad č. 3:
  Daňovník  užíval byt od roku 2001 ako nájomca – člen bytového družstva a od  roku 2001 v ňom mal aj trvalý pobyt. V januári 2005 tento byt nadobudol do vlastníctva (byt nemal zahrnutý do obchodného majetku). V  roku 2005 daňovník uzavrel zmluvu o prevode tohto bytu a kupujúci mu aj vyplatil kúpnu cenu. Príjem z predaja bytu je oslobodený od dane, nakoľko predávajúci mal v byte trvalý pobyt viac ako dva roky bezprostredne pred  jeho predajom.  

  Výnimky
  ⇨ ak ide o predaj bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi, ktorý bol zahrnutý do obchodného majetku predávajúceho (predaj nehnuteľnosti po jej vyradení z obchodného majetku daňovníka), zákon ustanovuje prísnejšie podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja od dane,
  ⇨ od dane nie je oslobodený
  · príjem z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, v ktorom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred  predajom, ak predmetný príjem plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji takejto nehnuteľnosti, ktorá bola uzavretá do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v predávanej nehnuteľnosti, aj  keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu

  Príklad č. 4:
  Daňovník bol od januára 2005 vlastníkom bytu, v ktorom má trvalý pobyt od mája 2003. V marci 2005 uzavrel zmluvu o budúcom predaji tohto bytu, na základe ktorej mu bola v júni 2005 vyplatená suma 1 000 000 Sk. Kúpnu zmluvu s kupujúcim uzavrel v septembri 2005. Nakoľko predmetný príjem plynul daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji bytu a táto zmluva bola uzavretá do dvoch rokov od začatia jeho trvalého pobytu v predávanom bytu, príjem z predaja bytu plynúci daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti  nie je oslobodený od dane.

 • Oslobodenie od dane z predaja nehnuteľnosti po splnení podmienky doby vlastníctva

  [§ 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona]
  Podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na  ktorú sa  nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a)  alebo c) a to po  uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Podľa cit. ustanovenia sú oslobodené napr. aj príjmy z predaja bytu alebo obytného domu  najviac s dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, v ktorých  predávajúci nemal trvalý pobyt alebo v nich mal trvalý pobyt po dobu kratšiu ako dva roky bezprostredne pred predajom, ak k predaju takýchto nehnuteľností  dochádza po piatich rokoch od ich  nadobudnutia.  

  ►oslobodenie od dane pri predaji nehnuteľnosti po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  Ak ide o predaj nehnuteľnosti po zániku a  vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 149 až 151 Občianskeho zákonníka, do doby vlastníctva nehnuteľnosti sa započítava aj doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (§ 9 ods. 3 zákona).


  Príklad č. 5:
  V apríli 2005 uzavrel daňovník zmluvu o prevode bytu a súčasne mu aj bola vyplatená kúpna cena. V predávanom byte  mal trvalý pobyt od mája 2004 a vlastnil ho od januára 2000. Byt využíval  len na osobné účely (nemal ho  zahrnutý do  obchodného majetku). Pretože daňovník predal byt po uplynutí piatich rokov od jeho nadobudnutia, príjem z  predaja je oslobodený od dane.

  Príklad č. 6:
  Daňovník vlastní byt od decembra 2000. Nemal v ňom trvalý pobyt a ani ho nemal zahrnutý do obchodného majetku (byt využíval len na osobné účely).  V roku 2005 sa rozhodol byt predať. V novembri 2005 dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a v januári 2006 zaplatí kupujúci predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k bytu v decembri 2005.  Podľa § 9 ods. 4 zákona sa splnenie podmienok na účely oslobodenia u predávajúceho posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode bytu, pričom rozhodujúci je vždy deň, ktorý nastal skôr. Z cit. ustanovenia tiež vyplýva, že na účely oslobodenia príjmov z predaja bytu predávajúceho  nie je podstatné, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k bytu kupujúci.  V danom prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy v novembri 2005 a až následne - v januári 2006 bude zaplatená kúpna cena. To znamená, že  splnenie podmienok na účely oslobodenia od dane sa bude  posudzovať podľa dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci nemal v byte trvalý pobyt a k  momentu uzavretia kúpnej zmluvy  byt vlastnil menej ako päť rokov, príjem z predaja tohto bytu nie je oslobodený od dane. Príjem je daňovník povinný zahrnúť do základu dane  za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bude kúpna cena vyplatená (do základu dane  za zdaňovacie  obdobie  roka 2006).
 • Oslobodenie od dane pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

  Ak ide o predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, potom podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona, je príjem z  predaja oslobodený od dane za podmienky, že uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva  poručiteľa (poručiteľov).
  ▲ Poznámka:  O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).  

  Príklad č. 8:
  V marci 2005 daňovník predal záhradu, ktorú  zdedil v decembri 2004 po smrti starej matky. Stará matka (poručiteľka) nadobudla záhradu kúpou v roku 1999.  Príjem z predaja záhrady je oslobodený od dane, pretože od  nadobudnutia záhrady poručiteľkou (starou matkou) do predaja záhrady  uplynulo viac ako päť rokov.

  Príklad č. 9:
  V apríli 2005 predala daňovníčka rekreačnú chatu, ktorú nadobudla v roku 2004 dedením po svojej sestre. Sestra nadobudla chatu kúpou v roku 1998. Predávanú nehnuteľnosť síce daňovníčka nadobudla dedením, ale nakoľko nešlo o dedenie v priamom rade, na účely oslobodenia príjmu od dane nie je možné aplikovať ustanovenie § 9 ods. 1 písm. c) zákona. Podmienky na oslobodenie takejto  nehnuteľnosti od dane sú ustanovené v § 9 ods. 1 písm. b) zákona. Nakoľko k predaju rekreačnej chaty došlo do piatich rokov od jej nadobudnutia, príjem z predaja nie je oslobodený od dane.     

NAPOSLEDY VIDENÉ

Náhľad
Top ponuka -
Obec

Žalobín

Cena (EUR):
11,00 €
Cena (SKK):
331,39 SKK
Náhľad
Top ponuka -
Obec

Vranov nad Topľou

Cena (EUR):
22,00 €
Cena (SKK):
662,78 SKK
Pozrieť všetky dnes videné

HYPOTÉKA

 • Bezplatne spracujeme analýzu Vašich možností
 • Vyberieme najvýhodnejší typ financovania priamo pre Vás
 • Kompletne, rýchlo a bezplatne za Vás celý úver vybavíme
 • S námi ušetríte čas, peniaze a veľa administrtivných úkonov
Hypotéka
Viac